Bosteder

Bosteder
Bosteder

Bosteder

Tryghed og omsorg i døgndrift
Sydbo i Stenstrup, Vestereng i Skårup, Ryttervej i Svendborg og Søndergade i Gudme er kommunens 4 døgntilbud til voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der er personale døgnet rundt - og vågne nattevagter. Beboerne på Vestereng er fortrinsvis seniorer. På Ryttervej bor der mange unge og midaldrende. Beboerne i Søndergade er både unge og midaldrende, og flere af dem har boet i Søndergade i mange år. I alle 4 botilbud har beboeren sin egen bolig og adgang til forskellige fællesfaciliteter. Bodelen visiteres efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2, mens del sociale del visiteres efter Servicelovens § 83 og § 85. Læs mere under de enkelte tilbud.
Vestereng

Vestereng rummer 29 lejligheder og en række fællesområder, som alle kan benytte. Det er et boligfællesskab for seniorer, som ønsker en rolig og tryg hverdag.

Der er personale, som kan give hjælp døgnet rundt, alle årets dage. I personalegruppen er der både pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter. Det betyder, at vi kan komme rundt om alle beboernes behov for støtte, omsorg og pleje.

Hvem bor på Vestereng?
Der er for tiden en aldersspredning for beboerne fra ca. 50 til ca. 90 år. Det betyder, at begrebet seniorer skal ses meget bredt. Det dækker både yngre, midaldrende, ældre og gamle. Aldring kan dække mere end det rent biologiske. Vi taler om "mentale" seniorer, som har brug for en hverdag, der for en stor del tager afsæt i ældregenerationens værdier, rytme og kultur.

Ryttervej

Ryttervej er et botilbud i Svendborg Kommune. Byggeriet, der stod færdigt i foråret 2009, har plads til 28 beboere. I 2014 er en ny tilbygning kommet til med yderligere 12 pladser.

Der er personale, der kan give hjælp døgnet rundt, alle årets dage. I personalegruppen er der både pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeut. Det betyder, at vi kan komme rundt om alle behov for støtte, omsorg og pleje.

Hvem bor på Ryttervej?
Ryttervej er målrettet voksne med hovedvægt på yngre. Hverdagslivet tager afsæt i den enkeltes behov, interesser og døgnrytme. Mange af beboerne er i 20´erne, så det er et hus med liv og aktivitet, på trods af, at der også blandt de unge er svære, fysiske handicaps.

Beboerne på Ryttervej er individuelle personligheder, men fælles for dem er, at de har brug for en boligform, hvor rammer og miljø kan tilgodese og rumme en bred vifte af forskellige behov og adfærdsformer. Som beboer på Ryttervej kan man få hjælp til de fleste af livets forhold, psykisk, fysisk, administrativt og socialt.

Søndergade

På Søndergade er der plads til 17 beboere, som bor i lejligheder på ca. 35 m². Hvis man er over 18 år, kan man ansøge om at komme til at bo i Søndergade. Beboergruppen er meget spredt aldersmæssigt, fra omkring 20 til 70 år. 

Bodelen visiteres efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2, mens den sociale del visiteres efter Servicelovens § 85. Der er vågen nattevagt i Søndergade.

Det, man kan få støtte og vejledning til på Søndergade, gælder alle aspekter af livet. Støtten gives med det mål at skabe størst mulig livskvalitet, og vi hjælper den enkelte beboer med selv at klare de udfordringer i hverdagen, som han/hun magter. Med baggrund i de ressourcer, der er til rådighed, vil vi tilpasse støtten, så den så vidt muligt bliver individuel og tilpasset de behov, den enkelte skal have dækket for at kunne udvikle sig.

Søndergade er en del af støttecentrene i Team § 107 Øst.

Sydbo

Sydbo er et nybygget bo- og aktivitetstilbud, som pr. 1. januar 2017 hører under Svendborg Kommune. Hidtil har Sydbo hørt under Region Syddanmark.

Sydbo er beliggende i Stenstrup, Svendborg kommune. Byggeriet stod færdigt i efteråret 2014.

Botilbuddet er placeret i umiddelbar tilknytning til Aktivitets- og samværstilbuddet Sydbo Dagtilbud.