Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde på Ryttervej

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde på Ryttervej

Ryttervej ledes af Afdelingsleder Charlotte Kremmer Larsen. Den daglige drift varetages af Afdelingskoordinator med stedfortræderfunktion Tina Nielsen og Afdelingskoordinator med fagligt ansvar Susanne Markussen.

Tina Nielsen kan kontaktes på t.nielsen@svendborg.dk  og Susanne Markussen kan kontaktes på susanne.markussen@svendborg.dk.

Ryttervej kan generelt kontaktes på 6223 6633.

Der er en større tværfaglige medarbejdergruppe samt et antal vikarer tilknyttet. Personalet udgøres af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeut, sygeplejerske og omsorgsmedhjælpere.

Der er døgnbemanding svarende til de aktuelle behov, herunder vågne nattevagter. Der arbejdes meget på tværs af teams og fagområder ud fra den intention, at helhedstænkning øger kvaliteten for den samlede ydelse.

Pædagoger er tilknyttet Ryttervejs dagtilbud og tilrettelægger her læringsforløb og arrangementer/aktiviteter for brugerne.

Herudover er der ansat husassistenter, ernæringsassistenter og administrativt personale. Også disse medarbejdere har direkte kontakt med beboerne både servicemæssigt og pædagogisk.  

Vision

Visionen for Ryttervej er udformet på baggrund af et ledelsesoplæg, som medarbejderne efterfølgende har arbejdet med på. Det er foregået i forbindelse med fælles kursusforløb, hvor både ledelse og medarbejdere har deltaget. På den måde har der løbende været drøftelser og justeringer i forhold til den aktuelle, organisatoriske ramme, som har ændret sig siden starten af Ryttervej.

Fundamentet for visionen er:

RUMMELIGHED - RESPEKT - ANERKENDELSE

Visionen kan læses her.

Helhedstænkning ud fra livsarenaer

Ryttervejs beboere har ret til et varieret liv, som er tilpasset deres helt individuelle behov. Det, der betragtes som kerneopgaverne på Ryttervej, er:

 • at give praktisk hjælp i hverdagen
 • at medvirke til naboskaber og socialt liv i og omkring boligen
 • at arrangere sociale og kulturelle oplevelser
 • at støtte den enkelte i at bevare tilknytning til familie og venner

Ud fra de elementer, hverdagen rummer, kan man definere beboernes vigtigste livsarenaer. Det er arenaer, som også er kendetegnende for livet blandt mennesker ”ude i samfundet”. Der er tale om 4 centrale livsarenaer – forstået som forskellige, sammenhængende, sociale miljøer, som den enkelte kan gøre brug af individuelt:

 1. arena: Privatliv - hjemmet, som udgør modellens centrum
 2. arena: Naboskab – de sociale tilknytninger i hverdagen
 3. arena: Fællesskab mellem beboerne i aktivitetsområdet
 4. arena: Den historiske tilknytning – familien, lokalsamfundet

Modellen giver basis for at fastholde fokus på variation i hverdagen og på hver enkelt beboers individuelle behov, som kan dækkes i de forskellige, sammenhængende miljøer på Ryttervej. Livet i de 4 arenaer kan varieres og mixes på utallige måder – og praksis viser, at det bliver det. Der er lige så mange typer hverdage, som der er beboere.

Modellen giver desuden basis for løbende evaluering og dokumentation af indsatserne. Det er afgørende, at medarbejderne formår at støtte op om beboerne i alle 4 livsarenaer. Det er et succeskriterium at hjælpe hver enkelt beboer til en hverdag, der rummer lige præcis den ”mængde” samvær og den type aktiviteter, som skaber livskvalitet og tilfredshed.

Læs mere om de centrale livsarenaer og hvordan de anvendes her.

Beboerindflydelse

Uformel beboerindflydelse
På det uformelle plan viser beboerindflydelsen sig i, at individuelle ønsker og behov afspejler sig i den enkeltes dagsrytme. Desuden sætter beboerne deres helt eget præg på deres private lejligheder.

Beboerne kan være med til at præge madplanen i huset. Har man særlige ønsker, gives de til køkkenpersonalet, som bestræber sig på at efterkomme ønskerne. Ind imellem er beboerne så også med til at tilberede måltider.

Formel beboerindflydelse
Den mere formelle beboerindflydelse udspiller sig på beboermøder, som forsøges afviklet cirka en gang om måneden.

Alle beboere er pr. definition medlemmer af rådet og deltager i det omfang, de har lyst til det. Der plejer at være godt fremmøde og bred repræsentation.

Der er en del faste punkter på dagsordenen:

 • Referat fra sidste møde
 • Hvordan er det at være på Ryttervej lige nu?
 • Orientering fra personalet - fx om nye medarbejdere, kommende arrangementer og lignende

Der sættes herudover fokus på særlige emner som:

 • Indretning og udsmykning af huset
 • Beboerens rettigheder / hvem bestemmer? (fx om økonomi, sengetider osv.)

Dagsorden bliver hængt op, så beboerne kan bede om at få sat punkter på. Denne mulighed benyttes jævnligt.

Økonomi

Hvad koster det?

For 2018 er udgifterne pr. måned som følger:

Afregnet med Boligselskabet:

Husleje Ryttervej 51 (inden boligsikring) ca. 6.990,- kr. + forbrug

Husleje Ryttervej 53 (ingen boligsikring) ca. 5.350,- kr. + forbrug

Der er bolig- og varmetilskud efter gældende regler.

Udgifter i forbindelse med opholdet afregnet med Ryttervej:

Kost:                      1.375,80 kr. 

Rengøring:                 55,00 kr.

Fællesaktiviteter:       50,00 kr.

I alt:                      1.480,80 kr.